Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
JAK TU ŽIJEME
Koaliční smlouva pro Jablunkov 2022 - 2026 je na světě
Navigace : Hlavní stránkaJak tu žijeme → Koaliční smlouva pro Jablunkov 2022 - 2026 je na světě
V tomto programovém prohlášení, pokračujeme v započaté práci ve volebním období 2018–2022.
Níže uvedený program se tedy přirozeně odráží od koaličního prohlášení z minulého volebního období, navazuje na již realizované aktivity a plánuje jejich další rozvoj v letech 2022–2026.
Preambule:
Našim cílem je lákavé město pro příjemný a pohodlný život.
Město bohatých tradic a svébytné kultury.
Město přístupné a otevřené.
Město, které se neopouští, město, které je našim domovem.
Ekonomická prosperita města
Hlásíme se k rozpočtové zodpovědnosti, k účelnému a hospodárnému využívání městského rozpočtu. Budeme aktivně usilovat o získání dalších finančních prostředků z evropských fondů i státního a krajského rozpočtu.
Městské finance čekají těžké roky, vysoká inflace netrápí jen rodinné rozpočty, ale i městskou pokladnu. Jsou před námi velké projekty, například rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, obnova areálu městského lesa coby součásti většího záměru Břehy Jablunkova. Velkou příležitostí jsou pro město investice do obnovitelných zdrojů energie, kde se nám vložené investice brzy vrátí, zlepšíme tak kondici městského rozpočtu. Zpracujeme nový strategický plán města Jablunkova, který nastíní vizi a priority dalšího rozvoje města. Do zpracování strategického plánu zapojíme nejen zastupitele, ale také občany města.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
Udrželi jsme finanční zdraví města v dobré kondici.
Do rozpočtu města jsme získávali prostředky z EU, Ministerstev, MSK na investiční, kulturní, sportovní a sociální aktivity.
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
zpracujeme nový strategický plán města Jablunkova a na jeho základě budeme připravovat další rozvojové projekty
zajistíme spolufinancování investic s využitím evropských, národních a krajských fondů, a díky tomu realizujeme i to, co by rozpočet města neumožnil
udržíme finanční zdraví města v dobré kondici
uspoříme provozní náklady města investicemi do energetických opatření na městských budovách a majetku
budeme investovat do obnovitelných zdrojů energie
zodpovědně zvážíme každý výdaj z rozpočtu a budeme nakládat s veřejnými prostředky stejně uvážlivě jako s vlastními
Školství a vzdělávání
Budeme klást velký důraz na maximální kvalitu vzdělávání na jablunkovských školách. A to jak mateřských, základních, tak samozřejmě také na střední škole. Zároveň budeme podporovat přípravu nadaných mladých lidí na další studia na vysokých školách u nás i v zahraničí například podporou výuky jazyků rodilými mluvčími.
Dále budeme podporovat zkvalitňování technického vybavení jablunkovských škol a také profesní rozvoj pedagogů. Moderní výuka využívá nové technologie, například virtuální a rozšířenou realitu, které nemůžou v příštích letech v jablunkovských školách chybět.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
Byla podpořená žádost o dotace na vybavení učeben českých a polských základních škol pro moderní výuku virtuální a rozšířené reality.
Získali jsme dotaci a zrekonstruovali kuchyňky v mateřské školce č.p. 800.
Z přeshraničního projektu byly instalovány nové hrací prvky na zahradách mateřské školky č.p. 800
Povedlo se udržet střední školu v Jablunkově a zároveň zvednout její prestiž.
Byla dokončená rekonstrukce DDM, včetně vybudování výtahu.
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
Budeme se podílet na realizaci modernizace vybavení učeben v základních školách technologií virtuální a rozšířené reality.
Provedeme rekonstrukci školní kuchyně a jídelny při ZŠ Jablunkov
Kultura a sport
Budeme i nadále podporovat výkonnostní sport a všechny sportovní spolky ve městě. Sportovním spolkům a oddílům budeme nápomocni s vyhledáváním vhodných dotačních programů, pomůžeme jim s administrativním vyplněním žádosti o dotaci i samotnou realizací projektů. Budeme nápomocni s údržbou a zvelebováním sportovišť v Jablunkově.
Budeme dále podporovat stávávající alternativní sporty v Jablunkově a sportování v ulicích našeho města. Pomůžeme začínajícím sportům s legalizací jejich aktivit, vytvoříme prostory pro jejich činnost. Necháme mladé lidi sportovat tak, jak sami chtějí.
Budeme podporovat rekreační sport, který se zaměří na zájmový pohyb mládeže, dospělých a seniorů.
V oblasti kultury budeme i nadále podporovat stávající kulturní spolky a organizace. Stávající kulturní festivaly a již tradiční akce budeme i nadále udržovat a podpoříme snahu o realizaci akcí nových. Aktivně pomůžeme s realizací nové formy umění – street art – a zasadíme se o vytvoření prostor pro jeho ztvárnění a prezentaci. Pomůžeme s administrativou a získáváním dotačních titulů, sami pak vytvoříme dotační program pro rozvoj kultury a umění ve městě. Podpoříme talentované Jablunkovany a necháme jim volnost při jejich tvorbě.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
V Městském lese jsme odkoupili hlavní scénu a sociální zařízení.
Zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace Městského lesa.
Byl zpracován plán obnovy Městského lesa a jeho přilehlého okolí.
Podali jsme žádost o dotace na rekonstrukci informačního centra v budově č.p. 1 (Jacki).
Upravili jsme zásady pro grantový systém na kulturu a sport.
Máme podanou žádost na výstavbu nové atletické dráhy na Spartaku.
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
Připravíme rekonstrukci Městského lesa a aktivně budeme hledat a získávat zdroje financování, v případě úspěchu započneme revitalizaci areálu Městského lesa včetně nového zázemí pro umělce, vystupující a návštěvníky a opravu sociálního zařízení
budeme usilovat o získání dotace na vybudování nové atletické dráhy
vybudujeme nové cyklistické a in‐line stezky, nová dětská hřiště a zajistíme údržbu těch stávajících
udržíme a dále posílíme svébytnou kulturu, bohaté tradice a místní spolky
budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy na společných projektech
zorganizujeme a podpoříme tradiční městské akce a ve spolupráci s JACKi nabídneme celoročně bohatý kulturní a sportovní program pro všechny generace
zahájíme postupnou rekonstrukci budovy č.1, v níž sídlí Jablunkovské centrum kultury a informací a vytvoříme v ní zázemí knihovny
finančně podpoříme kulturní, sportovní a spolkové aktivity městskými grantovými programy
Dostupnost a mobilita
Budeme nadále realizovat bezbariérový přístup do městských budov.
Podpoříme opravy stávající a budování nové dopravní infrastruktury v celém katastru města, vznik nových parkovacích míst, cyklostezek a běžeckých tratí.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
V budově Radnice se povedlo nainstalovat výtah pro veřejnost.
Máme postavený nový autobusový terminál.
Opravujeme komunikace na ulicích Zahradní, Školní, Příčné a Za učilištěm.
Na terminálu vznikla nová parkovací místa,
Místo staré kotelny jsme vybudovali nové parkoviště u ZŠ Jablunkov Lesní.
Získali jsme dotace na cyklo odpočívky.
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
opravíme místní komunikace, vybudujeme nové chodníky (kolem hřbitovní zdi apod.)
zklidníme dopravu v centru města s cílem zvýšit bezpečnost, a to instalováním chytrých semaforů
podpoříme přeshraniční turistickou dopravu
Bydlení a prostředí pro život
Jablunkov nabízí omezené možnosti výstavby rodinných domů. Chceme tuto situaci změnit a nabídnout v souladu s územním plánem k využití vhodné pozemky vybavené nezbytnou infrastrukturou.
Podpoříme levnější teplo pro občany napojené na centrální kotelny. Budeme nápomocni občanům při získání dotací pro ekologické vytápění rodinných domů.
Udržíme fungující odpadové hospodářství a občanům Jablunkova umožníme bezplatnou či zvýhodněnou ekologickou likvidaci odpadů.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
Schválil se nový územní plán města, projekčně se připravuje 24 stavebních parcel pod Písečnou.
Finančně jsme podpořili ekologické vytápění u rodinných domů.
Získali jsme dotace a realizovali novou zeleň na sídlištích Folvarček a Mlýnská (Bejrút)
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
upravíme okolí podél břehů Olše a Lomné pro odpočinkové aktivity
budeme udržovat město čisté a upravené
zajistíme pravidelnou péči o veřejná prostranství, městskou zeleň, o rozkvetlé záhony a květináče
podpoříme projekty retence vody v krajině a efektivnějšího nakládání s vodou
finančně podpoříme občany při získávání dotací pro ekologické vytápění v rodinných domech
udržíme fungující odpadové hospodářství a zavedeme motivační systém třídění odpadů
rozšíříme inženýrské sítě na katastru města
Sociální podpora, péče a bezpečnost
Zajistíme ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb terénní péči o starší, nemocné a hendikepované občany.
Finančně podpoříme mladé rodiny při vítání nových občánků Jablunkova.
Zajistíme bezpečnost ve městě, udržíme činnost městské policie a podpoříme činnost dobrovolných hasičů ve městě.
Finančně podpoříme sociální aktivity městským grantovým programem.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
Podporujeme všechny sociální služby působící na území města.
Finančně podporujeme nově narozené občánky.
Realizovali jsme výstavbu nového IVC, kde vzniklo nové zázemí pro městskou policii, záchrannou službu a dobrovolné hasiče.
Vznikem nového IVC jsme zajistili dvě pracovní místa pro hasiče, činnost hasičů jsme podporovali nejen finančně, ale i nákupem moderního vybavením.
Nainstalovali jsme informační rychlostní radary na frekventovaných místech.
Podařilo se zajistit přímé číslo 156 na městskou policii
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
udržíme ve městě pořádek, bezpečnost a nízkou kriminalitu, budeme dbát na řádné fungování městské policie
nainstalujeme chytré semafory pro plynulejší a bezpečný průjezd městem ve špičce
budeme dále podporovat činnost dobrovolných hasičů ve městě
rozšíříme bezpečnostní městské kamerové systémy
poskytneme finanční podporu a dobré podmínky pro fungování sociálních a zdravotních služeb grantovými programy města
upřednostníme odlehčovací péči v domácím prostředí, budeme klást důraz na terénní služby, denní stacionáře a domácí hospicovou péči
nadále budeme podporovat taxi pro seniory
Komunikace s občany
Vytvoříme v Jablunkově odbornou poradenskou kapacitu, která pomůže občanům Jablunkova s přípravou a instalací nových obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaických elektráren, malých větrných elektráren a tepelných čerpadel apod. Podobně jako u tzv. kotlíkových dotací pomůžeme se zajištěním financování, pokud to rozpočet města dovolí, k evropským penězům přidáme i městské, aby co nejvíce občanů Jablunkova mohla tato energetická opatření na svých obydlích realizovat.
U městské teplárny provozované Technickými službami města Jablunkov dohlédneme na maximální efektivitu provozu a co nejnižší nákup médií tak, aby vytápění sídliště, škol a dalších subjektů bylo co nejvýhodnější.
Realizováno či připraveno v letech 2018–2022:
Byla vytvořena aplikace mobilní rozhlas, kde občané můžou podávat podněty, nebo jsou informováni o dění ve městě.
Na městském úřadě byly zavedeny bezhotovostní platby (např. platební kartou).
Byly vytvořeny nové webové stránky města.
Dokončováno a plánováno v letech 2022–2026:
vytvoříme odborné energetické poradenské místo pro občany Jablunkova
budeme nadále veřejně projednávat všechny významnější záměry města přímo na dotčeném místě, pozveme k diskuzi občany
umožníme občanům elektronickou komunikaci s úřadem v maximální možné míře
budeme usilovat o udržení úřadu práce na katastru města
zavedeme on‐line přenosy ze zastupitelstva města
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.