Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
JAK TU ŽIJEME
Koaliční smlouva 2018 Koalice "Pro Jablunkovany"
Navigace : Hlavní stránka → Jak tu žijeme → Koaliční smlouva 2018 Koalice "Pro Jablunkovany"
Koalice „Pro Jablunkovany“
zastoupená KDU-ČSL, ANO 2011, ODS. NaS pro volební období 2018 - 2022
Koaliční smlouva/programové prohlášení
V tomto programovém prohlášení, pokračujeme v započaté práci ve volebním období 2014 – 2018.
Níže uvedený program se tedy přirozeně odráží od koaličního prohlášení z minulého volebního období, navazuje na již realizované aktivity a plánuje jejich další rozvoj v letech 2018 – 2022.
Preambule:
Našim cílem je lákavé město pro příjemný a pohodlný život.
Město bohatých tradic a svébytné kultury.
Město přístupné a otevřené.
Město, které se neopouští, je našim domovem.
Jednotlivé oblasti:
Ekonomická prosperita města
Z minulého programového prohlášení:
Hlásíme se k rozpočtové zodpovědnosti, k účelnému a hospodárnému využívání městského rozpočtu. Budeme aktivně usilovat o získání dalších finančních prostředků z evropských fondů i státního a krajského rozpočtu.
Zpracujeme nový strategický plán města Jablunkova, který nastíní vizi a priority dalšího rozvoje města. Do zpracování strategického plánu zapojíme nejen zastupitele, ale také občany města.
Budeme v mezích dovolené veřejné podpory podporovat místní živnostníky a podnikatele, podpoříme vznik nových pracovních míst a veřejně prospěšných prací v organizacích řízených městem.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Do rozpočtu města jsme získávali prostředky z EU, Ministerstva, MSK na investiční, kulturní, sportovní a sociální aktivity.
Ve spolupráci s občany a zastupiteli města jsme zpracovali Strategický plán 2015-2023, který budeme postupně aktualizovat.
Vznikla nová pracovní místa v městských organizacích.
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
zpracujeme další akční plán pro naplnění strategického plánu města Jablunkova a na jeho základě budeme připravovat další rozvojové projekty
podpoříme lokální produkci, regionální značky a místní živnostníky
zajistíme spolufinancování investic s využitím evropských, národních a krajských fondů, a díky tomu realizujeme i to, co by rozpočet města neumožnil
udržíme finanční zdraví města v dobré kondici
uspoříme provozní náklady města investicemi do energetických opatření na městských budovách a majetku
zodpovědně zvážíme každý výdaj z rozpočtu a budeme nakládat s veřejnými prostředky stejně uvážlivě jako s vlastními
Školství a vzdělávání
Z minulého programového prohlášení:
Uvědomujeme si nezbytnost kvalitního vzdělávání pro naše děti. Budeme podporovat kvalitní fungování škol a předškolních zařízení, jejich další modernizaci a vybavení. Využijeme prostor bývalé speciální školy pro vhodnou vzdělávací aktivitu.
Podpoříme vzdělávání na všech úrovních včetně vzdělávání třetího věku pro seniory. Nabídneme občanům zapojení do mezinárodních projektů.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Provedlo se vybavení tříd na PZŠ, na ZŠ se na vybavení podala žádost o dotace. Provedla se generální rekonstrukce MŠ Bezručova 130. V prostorech bývalé speciální školy je nově ZUŠ a Charita. Byl zpracován MAP (místní akční plán) pro Jablunkovsko
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
podpoříme další modernizaci a vybavení našich školských zařízení
rekonstruujeme školní kuchyni a jídelnu při ZŠ Jablunkov a původní prostor připravíme pro výstavbu auly
budeme usilovat o udržení krajské střední školy v Jablunkově
podpoříme univerzitu třetího věku v Jablunkově (např .v JACKi nebo ve SOŠ a SOU)
Kultura a sport
Z minulého programového prohlášení:
Zasadíme se o udržení a další posílení naší svébytné kultury a našich bohatých tradic. Zajistíme kvalitnější zázemí pro realizaci pestrých kulturních a sportovních akcí.
Podpoříme v úzké spolupráci s nájemcem větší využití Městského lesa včetně vybudování potřebného zázemí pro vystupující a návštěvníky. Budeme usilovat o postupnou rekonstrukci památkově chráněných objektů, dále o rekonstrukci sportovního areálu na Bělé a vybudování konferenčního centra.
Zefektivníme a sjednotíme provozování sportovních zařízení ve vlastnictví města, budeme rozvíjet cvičiště a sportoviště.
Finančně podpoříme kulturní a sportovní aktivity městskými grantovými programy.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Zřídila se nová příspěvková organizace JACKi (Jablunkovského centra kultury a informací), která nabízí kulturní, společenské, sociální a sportovní aktivity. Pro tyto účely se částečně upravily prostory bývalé ZUŠ č.p.1.
V otázce rozvoje Městského lesa jsme se domluvili s vlastníky scény a sociálních zařízení na jejich odkupu a postupné revitalizaci.
V areálu Městského lesa se obnovily stezky, (Hladová studánka, venkovní knihovna, ohniště, sluneční palouček).
Opravily se památkově chráněné objekty (kašna, fasáda knížecího domu, interiéry Radnice).
Proběhla generální oprava budovy a hlediště sportovního areálu na Bělé.
Provozování sportovišť je ve správě TS Jablunkov.
Byla vybudována nová venkovní cvičiště, dětská hřiště (park v Městském lese a na ul. Alej Míru), pumptracková dráha, dopravní hřiště u ZŠ.
Navýšili jsme granty na sport a kulturu.
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
dokončíme modernizaci sportovního areálu na Bělé, vybudujeme novou atletickou dráhu
vybudujeme nové cyklistické a in-line stezky, nová dětská hřiště a zajistíme údržbu těch stávajících
připravíme a započneme revitalizaci areálu Městského lesa včetně nového zázemí pro umělce, vystupující a návštěvníky
udržíme a dále posílíme svébytnou kulturu, bohaté tradice a místní spolky
rozvineme spolupráci s partnerskými městy na společných projektech
zorganizujeme tradiční městské akce a ve spolupráci s JACKi nabídneme celoročně bohatý kulturní a sportovní program pro všechny generace
zahájíme postupnou rekonstrukci budovy č.1, v níž sídlí Jablunkovské centrum kultury a informací
finančně podpoříme kulturní, sportovní a spolkové aktivity městskými grantovými programy
Dostupnost a mobilita
Z minulého programového prohlášení:
Odstraníme ve městě bariéry. Zpracujeme komplexní řešení svobodného pohybu ve městě s cílem odstranit překážky, zvýšit bezpečnost na komunikacích a zlepšit přístupnost veřejných budov.
Podpoříme opravy stávající a budování nové dopravní infrastruktury v celém katastru města, vznik nových parkovacích míst, cyklostezek a běžeckých tratí.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Odstraňují se postupně bariéry na komunikacích, chodnících a budovách (výtah na MŠ Bezručova, rampa a výtah v DDM, chodník a rampa u Alberta).
Opravili jsme MK od Lesního závodu, nad Pilanou, Bezručova II, Černé, Městská Lomná, Radvanov,, Lyski, k rybárně, spojnice KB a Školní.
Byla vybudována parkoviště na ul. Lipová, před Ronexem, u smuteční obřadní síně, u MěÚ, za KB a dokončena cyklostezka Žihla.
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
zajistíme vybudování bezbariérových vstupů v městských budovách
vytvoříme nová parkovací místa
opravíme místní komunikace, vybudujeme nové chodníky
zklidníme dopravu v centru města s cílem zvýšit bezpečnost
zmodernizujeme autobusové nádraží v dopravní terminál včetně parkovaní a zázemí pro cyklisty
zajistíme ve městě rychlodobíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola
podpoříme přeshraniční turistickou dopravu
Bydlení a prostředí pro život
Z minulého programového prohlášení:
Jablunkov nabízí omezené možnosti výstavby rodinných domů. Chceme tuto situaci změnit a nabídnout v souladu s územním plánem k využití vhodné pozemky vybavené nezbytnou infrastrukturou.
Podpoříme levnější teplo pro občany napojené na centrální kotelny. Budeme nápomocni občanům při získání dotací pro ekologické vytápění rodinných domů.
Udržíme fungující odpadové hospodářství a občanům Jablunkova umožníme bezplatnou či zvýhodněnou ekologickou likvidaci odpadů.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Schválil se nový územní plán města, projekčně se připravuje 24 stavebních parcel pod Písečnou.
Finančně podporujeme ekologické vytápění v RD.
V rámci spolupráce se SOJ se rozdalo občanům celkem 840ks kompostérů. Podpořili jsme regionální kompostárnu, která zpracovává biologicky rozložitelný odpad (BRKO).
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
nabídneme připravené městské lokality pro novou zástavbu rodinnými a bytovými domy, využijeme financování z nových fondů MS kraje
podpoříme zavádění vysokorychlostního internetu ve městě
upravíme okolí podél břehů Olše a Lomné pro odpočinkové aktivity
budeme udržovat město čisté a upravené
zajistíme pravidelnou péči o veřejné prostranství, městskou zeleň, o rozkvetlé záhony a květináče
podpoříme projekty retence vody v krajině a efektivnějšího nakládání s vodou
finančně podpoříme občany při získávání dotací pro ekologické vytápění v rodinných domech
udržíme fungující odpadové hospodářství a zavedeme motivační systém třídění odpadů
rozšíříme inženýrské sítě na katastru města
Sociální podpora, péče a bezpečnost
Z minulého programového prohlášení:
Podpoříme nové sociální bydlení, domy s pečovatelskou službou, Domov sv. Alžběty i další sociální služby. Zajistíme ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb terénní péči o starší a nemocné občany. Po ověření smysluplnosti rozhodneme o zřízení nové příspěvkové organizace města – Střediska sociálních služeb města Jablunkova.
Finančně podpoříme mladé rodiny při vítání nových občánků Jablunkova. Připravíme programy pro děti a mládež ze znevýhodněných skupin.
Zajistíme bezpečnost ve městě, udržíme činnost městské policie a podpoříme činnost dobrovolných hasičů ve městě.
Finančně podpoříme sociální aktivity městským grantovým programem.
Realizováno či připraveno v letech 2014 – 2018:
Podporujeme všechny sociální služby působící na území města.
Zpracoval se nový komunitní plán celého ORP.
Finančně podporujeme nově narozené občánky.
Probíhající realizací nadstavby DDM se rozšíří zázemí pro děti a mládež.
Činnost hasičů jsme podporovali nejen finančně, ale i vybavením (cisterna, dopravní automobil, protipovodňový speciál a další).
V současné době probíhá výstavba IVC (Integrovaného výjezdového centra), s moderním zázemím pro městskou policii, hasiče a záchrannou službu.
Dokončováno a plánováno v letech 2018 – 2022:
dostavíme Integrované výjezdové centrum
udržíme ve městě pořádek, bezpečnost a nízkou kriminalitu, budeme dbát na řádné fungování městské policie
nainstalujeme informační rychlostní radary na hlavních příjezdových komunikacích do města
obnovíme přímé číslo 156 na městskou policii v Jablunkově
zavedeme městský mobilní rozhlas prostřednictvím sms
budeme dále podporovat činnost dobrovolných hasičů ve městě
rozšíříme bezpečnostní městské kamerové systémy
poskytneme finanční podporu a dobré podmínky pro fungování sociálních a zdravotních služeb grantovými programy města
upřednostníme odlehčovací péči v domácím prostředí, budeme klást důraz na terénní služby, denní stacionáře a domácí hospicovou péči
nadále budeme podporovat taxi pro seniory
Komunikace s občany
Nově zařazujeme do koaličního programu oblast komunikace s občany.
Chceme s občany více mluvit a více jim naslouchat.
Nově plánováno v letech 2018 – 2022:
začneme veřejně projednávat všechny významnější záměry města přímo na dotčeném místě, pozveme k diskuzi občany
vytvoříme mobilní aplikaci, přes kterou bude možné dávat podněty k fungování města či upozorňovat na nutné opravy či nedostatky
umožníme občanům elektronickou komunikaci s úřadem v maximální možné míře
zavedeme možnost bezhotovostní platby na městském úřadě (např. platební kartou)
vytvoříme nové přehlednější webové stránky města
zavedeme on-line přenosy ze zastupitelstva města
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.