Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
JAK TU ŽIJEME
Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy
Navigace : Hlavní stránka → Jak tu žijeme → Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy
Istanbulská úmluva?
Jedná se o dokument Rady Evropy. V roce 2011 v Istanbulu (Turecko) se státy patřící do Rady Evropy dohodly, že přijmou tzv. Istanbulskou úmluvu (v celém znění: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí).
Jedná se o mezinárodní smlouvu, která by se měla týkat pouze prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jak z názvu vyplývá, ale není tomu tak.
Tato úmluva chce do naší společnosti prosadit IDEOLIGII GENDER, což podstatně ohrozí fungování rodin a manželství.
ČR tuto úmluvu podepsala 2.5.2016. Do první poloviny 2018 Český republika měla tuto úmluvu ratifikovat, Parlament ČR ratifikací IÚ přesunul na poprázdninové období 2018.
Ohrožení spojení s ratifikací Istanulské úmluvy
Zánik (narušení podstaty) tradiční rodiny a manželství
Zavedení ideologie gender a vznik nových oborů zaměřených na gender ideologie
Převýchová dětí ve všech vzdělávacích zařízeních (mateřské školky, školy)
Zánik tradic, zvyků a stereotypů naší společnosti
Zásah do soukromí člověka, do právního systému, do suverenity státu
Monitoring a kontrola státu nevládní a mezinárodní skupinou GREVIO
Proč neratifikovat Istanbulskou úmluvu?
Česká republika má vlastní zákony na ochranu před domácím násilím, ratifikace Istanbulské úmluvy (mezinárodní smlouvy) nepomůže ke změně a ochraně před domácím násilím
Istanbulská úmluva jednoznačně diskriminuje muže, muž je zde vždy uveden jako násilník, staví ženu nad muže - nikoliv rovnost obou pohlaví
Úmluva zpochybňuje rodinu a manželství (muž + žena + dítě)
Úmluva zpochybňuje naše tradice, zvyky a kulturu společnosti
Na zavedení a dodržování Istanbulské úmluvy se finančně bude podílet stát, podpora a vznik mnoha dalších neziskových organizací
V Istanbulské úmluvě, článek 12, strana 7 - Obecné závazky, je uvedeno:
"Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojetí rolí žen a mužů"
Na základě Istanbulské úmluvy dojde ke změnám ve školství a vzdělávání mládeže. Děti a mládež budou vyučování o genderové neutralitě.
V Istanbulské úmluvě, článek 14, strana 7 - Vzdělání, je uvedeno:
"Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků."
"Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad stanovených v odstavci 1 v neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích."
Více informací naleznete na webu: www.zachovejmetradicnirodinu.cz
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.